نمودار فرآیند خدمات

  • فرآیند پذیرش زندانی

 

  • بخش اشتغال، حرفه آموزی و کاردرمانی
  • فرآیند اعزام زندانی

 

  • فرآیند انتقال زندانی

 

  • بخش مددکاری

 

  • فرآیند مرخصی زندانی

 

  • فرآیند اجرای ملاقات

 

  • فرآیند اعزام زندانی